ประวัติศาสตร์ไทย ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายวิชา: 

ประวัติศาสตร์ไทย ม.6

รหัสวิชา: 

ระดับชั้น: 

ม.6

จำนวนหน่วยกิต: 

0.50

จำนวนคาบเรียน: 

20