การสร้างสรรค์วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาไทย

รายวิชา: 

ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6

รหัสวิชา: 

  • ส31103

น้ำหนักคะแนน: 

20

จำนวนคาบเรียน: 

4