แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น

หน่วยการเรียนรู้: 

รายวิชา: 

ประวัติศาสตร์ ม.4-6

รหัสวิชา: 

  • ส31103

เก็บคะแนน: 

วัดผลระหว่างเรียน
จำนวน 20 คะแนน
ประธาร วสวานนท์